SỞ - BAN - NGÀNH
Nhập cụm từ tìm kiếm:

 1. Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư
 2. Thủ tục đăng ký liên hiệp hợp tác xã
 3. Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
 4. Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư
 5. Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
 6. Phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư (chỉ áp dụng đối với cấp tỉnh)
 7. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
 8. Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã
 9. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia
 10. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư
 11. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách
 12. Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư
 13. Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư
 14. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất
 15. Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư
 16. Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư
 17. Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư
 18. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập
 19. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư
 20. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)
 21. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)
 22. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
 23. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư
 24. Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư
 25. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
 26. Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư
 27. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
 28. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
 29. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
 30. Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
 31. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
 32. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư
 33. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã
 34. Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án nhóm A,B,C do Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh lập
 35. Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án
 36. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã
 37. Phê duyệt chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án
 38. Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
 39. Công bố dự án
 40. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
 41. Chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư công
 42. Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư
 43. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)
 44. Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã
 45. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi
 46. Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi
 47. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi
 48. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 49. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 50. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tổng số: 1552 | Trang: 1 trên tổng số 32 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG