LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019

Tuần thứ 29 năm 2019 - Từ ngày: 15/07/2019 - Đến ngày: 21/07/2019

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Thứ Hai
15/07/2019
Tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. PCT UBND tỉnh Trần Ngọc Thực Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thành phố; sở, ban, ngành liên quan
Họp Ban Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Tài nguyên và Môi trường
Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
Thứ Ba
16/07/2019
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16: Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời
1- Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Văn phòng Tỉnh ủy
2- Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
3- Dự thảo văn bản thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
4- Tổng hợp báo cáo và các kiến nghị, đề xuất của các đồng chí Tỉnh uỷ viên được phân công theo dõi đảng bộ xã, phường, thị trấn. Văn phòng Tỉnh ủy
5- Tổng hợp báo cáo của các đồng chí Tỉnh ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi; dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và khu dân cư nơi cư trú. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
6- Chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng (nếu có).
7- Quán triệt các văn bản của Đảng.
Thứ Tư
17/07/2019
Họp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; cơ quan, đơn vị liên quan
Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (29/7/1929-29/7/2019). Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh
Họp nghe báo cáo về thu, chi Quỹ Phát triển đất. Sở Tài chính
Thứ Năm
18/07/2019
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Đảng đoàn MTTQ tỉnh
Thứ Sáu
19/07/2019
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Đảng đoàn MTTQ tỉnh
Thứ Bảy
20/07/2019
Chủ Nhật
21/07/2019
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG