LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2020

Xem lịch theo tuần


Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG