SỞ - BAN - NGÀNH

  1. Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang (Bản PDF)
  2. Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang (Bản word)
  3. Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang (Bản PDF)
  4. Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang (Bản word)
  5. Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 29/07/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang (Bản PDF)
  6. Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 29/07/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang (Bản word)

Tổng số: 6 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG