SỞ - BAN - NGÀNH

  1. Phụ lục 3: Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính cấp xã. Kèm theo Quyết định số 1641/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực lâm nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý chất lượng (Bản word)
  2. Phụ lục 2: Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính cấp huyện/thành phố. Kèm theo Quyết định số 1641/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực lâm nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý chất lượng (Bản word)
  3. Phụ lục 1: Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính cấp tỉnh. kèm theo Quyết định số 1641/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực lâm nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý chất lượng (Bản word)
  4. Quyết định số 1641/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực lâm nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý chất lượng (Bản PDF)
  5. Quyết định số 1641/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực lâm nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý chất lượng (Bản word)

Tổng số: 5 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG