SỞ - BAN - NGÀNH

  1. Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Công bố Danh mục 25 TTHC lĩnh vực đấu giá tài sản, hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (bản PDFđầy đủ)
  2. Nội dung chi tiết bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (bản word )
  3. Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 24/12/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (bản PDF)
  4. Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 24/12/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (bản word )
  5. Nội dung chi tiết Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (bản word) - Kèm theo Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (bản word )
  6. Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (bản PDF)
  7. Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (bản word )
  8. Nội dung chi tiết Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi, quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (bản word )
  9. Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc đề nghị công bố thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi, quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (bản PDF)
  10. Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc đề nghị công bố thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi, quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (bản word )

Tổng số: 10 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG