SỞ - BAN - NGÀNH
Nhập cụm từ tìm kiếm:

 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
 2. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 3. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp
 4. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh
 5. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
 6. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp
 7. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 8. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 9. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích
 10. Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác
 11. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh
 12. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
 13. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần Lưu ý: Thủ tục hành chính này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần chưa niêm yết theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT
 14. Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết
 15. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế
 16. Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
 17. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
 18. Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
 19. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
 20. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)
 21. Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
 22. Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)
 23. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
 24. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)
 25. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)
 26. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng
 27. Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)
 28. Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân
 29. Bán doanh nghiệp tư nhân
 30. Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 31. Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 32. Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần
 33. Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 34. Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 35. Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần)Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần
 36. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 37. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 38. Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp;Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp
 39. Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp;Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
 40. Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án
 41. Giải thể doanh nghiệp
 42. Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
 43. Thông báo tạm ngừng kinh doanh
 44. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn
 45. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 46. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 47. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần
 48. Sáp nhập doanh nghiệp;Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 49. Sáp nhập doanh nghiệp;Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 50. Sáp nhập doanh nghiệp;Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần

Tổng số: 53 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG