LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019

Xem lịch theo tháng

Tuần thứ 49 năm 2019 - Từ ngày: 02/12/2019 - Đến ngày: 08/12/2019

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG