LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019

Xem lịch theo tháng

Tuần thứ 34 năm 2019 - Từ ngày: 19/08/2019 - Đến ngày: 25/08/2019

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Thứ Hai
19/08/2019
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang
Họp Hội đồng tư vấn tỉnh về đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. PCT UBND tỉnh Trần Ngọc Thực Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thứ Ba
20/08/2019
Từ ngày 20/8/2019-22/8/2019: Luyện tập cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2019 (Hợp luyện theo khung diễn tập cơ chế). Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Đảng ủy Quân sự tỉnh
Thứ Tư
21/08/2019
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ tháng 8 Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh
1- Quyết định ban hành bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Tài nguyên và Môi trường
2- Về việc xây dựng Chính sách hỗ trợ thu gom xử lý rác thải tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường
3- Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng và bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính
4- Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông. Sở Giáo dục và Đào tạo
5- Kế hoạch thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Giáo dục và Đào tạo
6- Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang, Sở Nội vụ
7- Đề án giải thể Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang. Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
8- Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Sở Nội vụ
9- Đề án giải thể Trung tâm hành chính công huyện Chiêm Hóa. UBND huyện Chiêm Hóa, Sở Nội vụ
10- Đề án giải thể Trung tâm hành chính công thành phố Tuyên Quang. UBND thành phố Tuyên Quang, Sở Nội vụ
11- Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang. Sở Nội vụ, Sở Tư pháp
12- Quyết định thay thế Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh. Sở Nội vụ, Sở Tư pháp
13- Quyết định thay thế Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, xóm, bản, tổ dân phố. Sở Nội vụ, Sở Tư pháp
14- Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Công Thương
15- Quy định giá dịch vụ giáo dục phổ thông chất lượng cao (học phí) đối với Trường Phổ thông Tuyên Quang. Sở Giáo dục và Đào tạo
16- Quyết định bãi bỏ Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thứ Năm
22/08/2019
Hội nghị Tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ III năm 2019 (phiên trù bị). Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Ban Dân tộc tỉnh
Thứ Sáu
23/08/2019
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ III năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Ban Dân tộc tỉnh
Thứ Bảy
24/08/2019
Chủ Nhật
25/08/2019
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG