SỞ - BAN - NGÀNH
Nhập cụm từ tìm kiếm:

 1. Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
 2. Thủ tục trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh
 3. Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
 4. Thủ tục trình tự thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng
 5. Thủ tục hành chính về chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 6. Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước
 7. Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư
 8. Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương
 9. Trình tự xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước khi dự án kết thúc
 10. Thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao
 11. Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
 12. Thủ tục báo cáo kê khai, kiểm tra, lập phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời
 13. Thủ tục xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời
 14. Thủ tục xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ
 15. Thủ tục hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc cho người lao động tại đơn vị phải di dời
 16. Thủ tục hỗ trợ ngừng sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp phải di dời
 17. Thủ tục hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp phải di dời
 18. Thủ tục hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp phải di dời
 19. Thủ tục hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới cho đơn vị phải di dời
 20. Thủ tục ứng trước vốn cho đơn vị phải di dời thuộc địa phương quản lý
 21. Thủ tục hoàn trả vốn ứng trước cho đơn vị phải di dời đã thực hiện ứng trước vốn
 22. Thủ tục xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
 23. Thủ tục báo cáo kê khai công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
 24. Thủ tục điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
 25. Thủ tục cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
 26. Thủ tục chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
 27. Thủ tục thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
 28. Thủ tục thực hiện giao việc bảo trì tài sản hạ tầng đường bộ cho nhà thầu thi công xây dựng
 29. Thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí bảo trì tài sản hạ tầng đường bộ
 30. Thủ tục báo cáo kê khai tài sản hạ tầng giao thông đường bộ
 31. Thủ tục báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng giao thông đường bộ
 32. Thủ tục xác lập sở hữu nhà nước đối với tài sản hạ tầng giao thông đường bộ
 33. Thủ tục điều chuyển tài sản hạ tầng giao thông đường bộ
 34. Thủ tục thanh lý tài sản hạ tầng đường bộ
 35. Thủ tục bán quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ
 36. Thủ tục cho thuê quyền khai thác tài sản hạ tầng đường bộ
 37. Thủ tục chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ
 38. Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới
 39. Thủ tục thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao (BT) đối với trường hợp thanh toán bằng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương quản lý.
 40. Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới
 41. Thủ tục thanh lý rừng trồng không có khả năng thành rừng đối với rừng trồng thuộc trung ương quản lý
 42. Thủ tục thanh lý rừng trồng không thành rừng đối với rừng trồng thuộc địa phương quản lý
 43. Trình tự, thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước
 44. Thủ tục giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện
 45. Thủ tục trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
 46. Trình tự xác định tiền sử dụng đất (đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất).
 47. Trình tự miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.
 48. Trình tự xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước (gọi chung là tiền thuê đất)

Tổng số: 48 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG