LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019

Tuần thứ 25 năm 2019 - Từ ngày: 17/06/2019 - Đến ngày: 23/06/2019

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Cơ quan chuẩn bị
Thứ Hai
17/06/2019
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh dự theo giấy mời Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Tỉnh ủy
Tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thành phố; sở, ban, ngành liên quan
Thứ Ba
18/06/2019
Họp Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ tháng 6 Chủ tịch UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh
1- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư
2- Đề án Du lịch tâm linh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3- Quyết định quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Tài chính
4- Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Thông tin và Truyền thông
5- Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2021. Sở Nội vụ
6- Các Đề án: Hợp nhất Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao cấp huyện. UBND huyện, thành phố; Sở Nội vụ
7- Các Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, điều kiện Trưởng, Phó Trưởng phòng hoặc tương đương của các cơ quan: Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Ngoại vụ. Các Sở: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Tư pháp; Ban Dân tộc tỉnh; Thanh tra tỉnh
8- Đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ
9- Đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế. Sở Y tế, Sở Nội vụ
Thứ Tư
19/06/2019
Thứ Năm
20/06/2019
Từ ngày 20/6/2019 đến ngày 29/6/2019, Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang thăm, làm việc tại nước ngoài. Chủ tịch UBND tỉnh Sở Ngoại vụ
Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Na Hang
Thứ Sáu
21/06/2019
Họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đối với Khu xử lý rác Nhữ Khê (công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư, xử lý rác,...), Nghĩa trang Km 8. PCT UBND tỉnh Nguyễn Đình Quang UBND huyện Yên Sơn
Thứ Bảy
22/06/2019
Chủ Nhật
23/06/2019
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG